Световно партньорство за почвите

ТАНГРА БЪЛГАРИЯ първият български партньор на Светновното Сътрудничество за Почвите (GSP) към Организацията по продоволствието и земеделието (ФАО) на Обединените Нации

               

Почвата е съставна част на биосферата и има изключително важна роля за живота на нашата планета – за растителния, животинския свят, за човека и обществото като цяло. Почвата е тънък слой органичен и неорганичен материал на повърхността на Планетата, който е подложен на и е повлиян от факторите на околната среда (изходен материал, климат, организми, топография и време), осигуряващ основата за поникване и развитие на растенията и обезпечаването на екосистемните услуги. Почвата е изчерпаем природен източник, който е невъзстановим в рамките на един човешки живот.  Като основен компонент на земните ресурси, развитието на селското стопанство и екологичната устойчивост, почвата е в основата на храните, фуражите, горивата и производството на влакна, наличието на вода, кръговрата на хранителни вещества, запасите на органичен въглерод, биоразнообразието, и е платформа за строителството. Площите на  плодородните  почви са ограничени и са подложени на  увеличаващия се натиск от  климатичните промени, интензивното земеделие, безконтролния дърводобив, разширяването на населените места и индустриалните зони, в резултат на което се увеличава деградацията им.  Към момента 46% от почвите на световния поземлен фонд се оценяват като деградирали. За да се обърне тази тенденция е необходимо да се предприемат спешни мерки. От изключително значение за изхранването на нарастващото население в световен мащаб и посрещането на неговите нужди е здравословното състояние на почвите. Смята се, че това може да бъде постигнато единствено чрез силно сътрудничество , което взема предвид  и прилага съществуващите инициативи. 

Осъзнавайки изключителната и критична роля на почвите за сигурността на изхранването и екосистемните услуги през 2011 година ФАО положи началото на създаването на организация за Световно сътрудничество за почвите (Global Soil Partnership).  Целите на сътрудничеството са да се подобри управлението на ограничените почвени ресурси на планетата с цел да се гарантират здрави и плодородни почви за осигуряване на световното продоволствие, както и подкрепа на екосистемните услуги със съществено значение, в съответствие със сувереното право на всяка държава над природните си ресурси.

През 2014 година, следвайки основната си концепция „Земята, основен фактор на земеделието” Тангра България интегрира система за интелигентно земеделие Грийн Макс, основните цели на която са: опазването на почвеното плодородие и ресурси, и максимизиране на добивите, чрез правилно торене на културите, а от 19 Януяри 2015 г. Тангра България е и първият български партньор на организацията за Световно Сътрудничество за почвите (GSP) към Организацията на продоволствието и храните (FAO) на Обединените нации.